2018. 04. 24.  
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 
   제목: [대구위니스] 2018년 3월 대구위니스 후원내역
글쓴이: benest  날짜: 2018.04.03 11:28   조회: 624
 

<2018년 3월 대구위니스 후원내역>

- 총 계 : 6,104,400원

- 지정후원 : 6,084,400원

 - 비지정후원 : 20,000원

 

- 지정후원자 46명

,,,,,,,,,,,,,,서승,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,최영,,,해피빈

  

- 비지정후원자 1명

    

후원금 지출 : 917,880원

- 기타운영비 : 800,000원

- 수용비 및 수수료 :500원

- 사회심리재활사업비 : 117,380원

LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 

전체글 목록
229   [수성베네스트] 2018년 3월 후원내역입니다.  수성베네스..2018.04.11557
228   [비콘] 2018년 3월 후원내역  비콘2018.04.10730
227   [B.M센터] 2018년 3월 후원내역   베네스트마..2018.04.06750
226   [대구위니스] 2018년 3월 대구위니스 후원내역   benest2018.04.03624
225   [대구위니스]2018년 2월 대구위니스 후원내역  benest2018.03.08957
224   [수성베네스트] 2월 후원내역입니다.  수성베네스..2018.03.081309
223   [비콘] 2018년 2월 비콘 후원내역  비콘2018.03.071564
222   [B.M센터] 2018년 2월 후원내역   베네스트마..2018.03.061329
221   [비콘] 2018년 1월 비콘 후원내역  비콘2018.02.082488
220   [대구위니스]2018년 1월 후원금 내역  benest2018.02.071489
219   [B.M센터] 2018년 1월 후원내역   베네스트마..2018.02.072134
218   [수성베네스트] 2018년 1월 후원내역입니다.  수성베네스..2018.02.052162
217   [비콘] 12월 후원내역  benest2018.01.113162
216   [수성베네스트]12월 후원내역  수성베네스..2018.01.081787
215   [B.M센터] 2017년 12월 후원내역  베네스트마..2018.01.082568
214   [대구위니스]2017년 12월 후원내역  benest2018.01.031938
213   [수성베네스트]11월 후원내역  수성베네스..2017.12.162051
212   [대구위니스]2017년11월 후원내역  대구위니스2017.12.052818
211   [비콘] 11월 후원내역  benest2017.12.043828
210   [B.M센터] 2017년 11월 후원내역  베네스트마..2017.12.012813
209   [수성베네스트]10월 후원 내역입니다.  수성베네스..2017.11.132162
208   [비콘] 10월 후원내역  benest2017.11.093901
207   [B.M센터] 2017년 10월 후원내역   benest2017.11.072646
206   [대구위니스] 2017년 10월 대구위니스 후원내역  대구위니스2017.11.033056
205   [비콘] 2017년 9월 후원내역  benest2017.10.203416
RELOAD WRITE
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]


 
오늘 162
어제 63
전체 339125